Про внесення необхідної зміни до статуту товариства. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.   «У вашій попередній консультації щодо виконання засновником обов’язків директора без отримання заробітної плати зазначено, що таке  управління здійснюється відповідно до установчих документів, тобто повинно бути відповідне положення в статуті товариства. Яке саме положення повинно бути в статуті та  чи могли б ви надати зразок?».

– Для того, щоб засновник мов право виконувати обов’язки директора на безоплатній основі, необхідне відповідне положення у статуті підприємства. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України про те, що управління підприємством здійснюється згідно з його установчими документами. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Статтею 11  Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі Закон) визначено, що статут товариства є установчим документом товариства, в якому обов’язково зазначаються відомості про органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень. До органів управління товариства відносяться: загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган (ст. 28 Закону). Одноосібним виконавчим органом є директор, якщо статутом не передбачена інша назва. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До його компетенції належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення), організація виконання рішень загальних зборів учасників і наглядової ради (ст. 39 Закону).

Обрання одноосібного виконавчого органу товариства належить до компетенції загальних зборів учасників (ст. 30 Закону). Відповідно до наведених вище норм, на загальних зборах учасників товариства приймається рішення про те, що тимчасово, до призначення директора товариства, обов’язки виконавчого органу товариства та право діяти від імені товариства без довіреності покладається на учасника Товариства на безоплатній основі. Але таке рішення загальними зборами учасників може бути прийняте в тому випадку, якщо виконання засновником обов’язків директора на безоплатній основі передбачено статутом товариства. Розділ статуту, в якому йдеться про виконавчий орган, повинен містити положення  на зразок наступного: «У разі призупинення Товариством здійснення господарської діяльності виконання обов’язків Директора може бути покладено на Учасника Товариства на безоплатній основі, який має право представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені дії без довіреності, вести бухгалтерський та податковий облік, підписувати та подавати податкову, фінансову та статистичну звітність, підписувати будь-які необхідні документи, договори, заяви, картки, довідки тощо, а також вчиняти інші дії з управління справами Товариства». Якщо у вашому статуті відсутнє таке положення, необхідно внести відповідні зміни до статуту товариства.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – akardynal@ukr.net

07.05.2021, 01:02